Hoạt động của bệnh viện
0
Ban hành kèm theo Quyết định 7883 QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn xem tiếp....
0
Ban hành kèm theo Quyết định 7883 QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn xem tiếp....
0
Ban hành kèm theo Quyết định 7883 QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn xem tiếp....
0
Quyết định 7883 QĐ-BYT về việc Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với BV ĐK Vĩnh Toàn xem tiếp....
0
Ngày 26/12/2018, Bộ Y Tế đã ra quyết định 7641/QĐ-BYT Quyết định về việc Phân tuyến chuyên môn và xếp hạng tương đương đối với BV ĐK Vĩnh Toàn. xem tiếp....
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  1
Lượt truy cập : 0  5  3  0  1  1  9