Hoạt động của bệnh viện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA 9 THÁNG_NĂM 2020 12/1/2020 4:07:57 PM

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn, Ban Giám đốc sẽ tổ chức kiểm tra các khoa về công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2020 . Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt phòng KHTH bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn thông báo kế hoạch kiểm tra như sau:

         SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

             BỆNH VIỆN ĐA KHOA

                     VĨNH TOÀN

 

           Số: 123/KH-BVVT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đà nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

 Kiểm tra 9 tháng - năm 2020

 Kính gửi:  Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn

 

            Thực hiện kế hoạch kiểm tra của bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn, Ban Giám đốc  sẽ tổ chức kiểm tra các khoa về công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2020 . Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt phòng KHTH bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn thông báo kế hoạch kiểm tra như sau:

 

            I/ Lịch kiểm tra:

TT

KHOA

THỜI GIAN

 

GHI CHÚ

 

1

Khoa Khám bệnh

8h00 ngày 01/10/2020

 

2

Khoa Ngoại

14h00 ngày 01/10/2020

 

3

Khoa Nội

8h00 ngày 02/10/2020

 

4

Khoa Tai- Mũi - Họng

10h00 ngày 02/10/2020

 

5

Khoa Cận lâm sàng

8h00 ngày 06/10/2020

Mục C8

 

6

Khoa Dược

10h ngày 06/10/2020

Mục C9

7

Phòng Tổ chức-Tài vụ

13h ngày 06/10/2020

Mục B

8

Phòng HCQT

15h ngày 06/10/2020

Mục A

9

 Phòng Điều Dưỡng

8h ngày 07/10/2020

Mục C6-C7

            II/ Nội dung kiểm tra:

            - Kiểm tra theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV năm 2016 phiên bản 2.0  của Bộ Y tế.

            -Công tác chuyên môn.

            III/ Thành phần đoàn kiểm tra:

1. BS CK1 Hồ Ái Yên                               Giám đốc                                     Trưởng đoàn

2. BS CK1 Đoàn Thị Trinh                                   P Giám đốc                       Phó đoàn

3. BS CK1 Đoàn Thị Phượng                               TT Tổ QLCLBV              Thư ký

4. BS CK1 Châu Văn Tùng                                  TK Khám bệnh                 Thành viên

5. ThS Phạm Thị Thu Vân                                    TK Xét Nghiệm                Thành viên

6. CN Võ Tấn Kỉnh                                              TP. TCKT                         Thành viên

7. CN Trần Thị Hoàng Yến                                  PP KHTH                          Thành viên

8. DS Võ Nguyễn Phương Uyên                          Khoa Dược                       Thành viên

9. ĐD Nguyễn Thị Kim Liên                                Tổ KSNK                         Thành viên

10. ĐD Nguyễn Thị Oanh                                    TP Điều dưỡng                 Thành viên

11. ĐD Nguyễn Thị Phụng                                   Tổ KSNK                         Thành viên

12. KTV Trịnh Thị Yến Luy                                Khoa Ngoại                       Thành viên

            * Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu  kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

             * Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./.

 

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Các thành viên của đoàn kiểm tra;                              

- Lưu VT, KHTH,QLCLBV./.

 

 

 

 

                                                                                        HỒ ÁI YÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin Cũ Hơn:

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  1
Lượt truy cập : 0  6  2  6  6  8  0