Hoạt động của bệnh viện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 11/17/2020 5:28:23 AM

* Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt. * Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./.

            SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

VĨNH TOÀN

 Số: 85/KH-BVVT

V/v Kiểm tra 6 tháng đầu  năm 2020

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đà nẵng, ngày 4 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:  Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn

 

            Thực hiện kế hoạch kiểm tra của bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn, Ban Giám đốc  sẽ tổ chức kiểm tra các khoa về công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng  đầu năm 2020 . Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt phòng KHTH bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn thông báo kế hoạch kiểm tra như sau:

 

            I/ Lịch kiểm tra:

TT

KHOA

THỜI GIAN

 

GHI CHÚ

 

1

Khoa Ngoại

8h00 ngày 8/7/2020

 

2

Khoa Nội

14h00 ngày 8/7/2020

 

3

Khoa Khám bệnh

8h00 ngày 8/7/2020

 

4

Khoa Tai- Mũi - Họng

14h00 ngày 8/7/2020

 

5

Khoa Cận lâm sàng

8h00 ngày 9/7/2020

Mục C8

 

6

Phòng Điều dưỡng

10h ngày 9/7/2020

Mục C6-C7

7

Phòng Tổ chức-Tài vụ

13h ngày 9/7/2020

Mục B

8

Phòng HCQT

15h ngày 9/7/2020

Mục A

9

 Khoa Dược

8h ngày 10/7/2020

Mục C9

            II/ Nội dung kiểm tra:

            - Kiểm tra theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV năm 2016 phiên bản 2.0  của Bộ Y tế.

            III/ Thành phần đoàn kiểm tra:

1. BS CK1 Hồ Ái Yên                               Giám đốc                              Trưởng đoàn

2. BS CK1 Đoàn Thị Trinh                               P Giám đốc                     Phó đoàn

3. BS CK1 Đoàn Thị Phượng                           TT Tổ QLCLBV             Thư ký

4. BS CK1 Châu Văn Tùng                               TK Khám bệnh               Thành viên

5. DS CK1 Trần Thị Minh Hiền                       TK Dược                          Thành viên

6. CN Võ Tấn Kỉnh                                            TP. KHTH                       Thành viên

7. KTV trịnh Thị Yến Luy                                Khoa Ngoại                     Thành viên

8. CN Võ Nguyễn Phương Uyên                     Khoa Dược                      Thành viên

9. ĐD Nguyễn Thị Kim Liên                            Tổ KSNK                         Thành viên

10. ĐD Nguyễn Thị Oanh                                 TP Điều dưỡng               Thành viên

11. ĐD Nguyễn Thị Phụng                               Tổ KSNK                         Thành viên

12. KTV Hoàng Thị Kim Cương                      Khoa CLS                        Thành viên

13. KTV Nguyễn Thị Na                                   Khoa Ngoại                     Thành viên

 

* Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu  kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

* Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./.

 

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Các thành viên của đoàn kiểm tra;

- Lưu VT, KHTH,QLCLBV./.

 

 

 

                                                                                                   HỒ ÁI YÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin Cũ Hơn:

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  3
Lượt truy cập : 0  6  2  6  6  7  9