Hoạt động của bệnh viện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 11/17/2020 5:19:31 AM

Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt. Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./.

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

     BỆNH VIỆN ĐA KHOA

             VĨNH TOÀN

 

           Số: 48/KH-BVVT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Đà nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra 3 tháng đầu năm 2020

 Kính gửi:  Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn

 

          Thực hiện kế hoạch kiểm tra của bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn, Ban Giám đốc  sẽ tổ chức kiểm tra các khoa về công tác thực hiện nhiệm vụ 3 tháng  đầu năm 2020 . Để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt phòng KHTH bệnh viện đa khoa Vĩnh Toàn thông báo kế hoạch kiểm tra như sau:

 

          I/ Lịch kiểm tra:

TT

KHOA

THỜI GIAN

 

GHI CHÚ

 

1

Khoa Khám bệnh

8h00 ngày 09/4/2020

 

2

Khoa Ngoại

14h00 ngày 09/4/2020

 

3

Khoa Nội

8h00 ngày 10/4/2020

 

4

Khoa Tai- Mũi - Họng

14h00 ngày 10/4/2020

 

5

Khoa Cận lâm sàng

8h00 ngày 11/4/2020

Mục C8

 

6

Khoa Dược

10h ngày 11/4/2020

Mục C9

7

Phòng Tổ chức-Tài vụ

13h ngày 13/4/2020

Mục B

8

Phòng HCQT

15h ngày 13/4/2020

Mục A

9

 Phòng Điều Dưỡng

8h ngày 14/4/2020

Mục C6-C7

          II/ Nội dung kiểm tra:

          - Kiểm tra theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV năm 2016 phiên bản 2.0  của Bộ Y tế.

          -Công tác chuyên môn.

          III/ Thành phần đoàn kiểm tra:

1. BS CK1 Hồ Ái Yên                               Giám đốc                   Trưởng đoàn

2. BS CK1 Đoàn Thị Trinh                      P Giám đốc                Phó đoàn

3. BS CK1 Đoàn Thị Phượng                  TT Tổ QLCLBV        Thư ký

4. BS CK1 Châu Văn Tùng                     TK Khám bệnh          Thành viên

5. DS CK1 Trần Thị Minh Hiền              TK Dược                   Thành viên

6. CN Võ Tấn Kỉnh                                TP. KHTH                 Thành viên

7. KTV trịnh Thị Yến Luy                       Khoa Ngoại               Thành viên

8. CN Võ Nguyễn Phương Uyên             Khoa Dược                Thành viên

9. ĐD Nguyễn Thị Kim Liên                   Tổ KSNK                  Thành viên

10. ĐD Nguyễn Thị Oanh                       TP Điều dưỡng          Thành viên

11. ĐD Nguyễn Thị Phụng                      Tổ KSNK                  Thành viên

12.KTV Hoàng Thị Kim Cương              Khoa CLS                 Thành viên

 

          * Nhận được thông báo này đề nghị các khoa chuẩn bị rà soát lại các chỉ tiêu  kế hoạch, các tiêu chuẩn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

           * Nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra phòng kế hoạch nghiệp vụ sẽ thông báo lại cho các khoa./.

 

Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Các thành viên của đoàn kiểm tra;

- Lưu VT, KHTH,QLCLBV./.

 

 

 

 

                                                                                        HỒ ÁI YÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin Cũ Hơn:

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
Đang truy cập : 0  0  0  0  1
Lượt truy cập : 0  6  2  6  6  8  7