Hoạt động của bệnh viện

DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH TOÀN (Chuyên ngành: Gây mê hồi sức) 11/15/2019 3:24:58 PM

Ban hành kèm theo Quyết định 7883 QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Số TT kỹ thuật của cơ sở KBCB

Số TT kỹ thuật của Thông tư 43

Tên Chương, Mục, tiểu mục chuyên khoa, tên kỹ thuật                                                         (theo đúng Thông tư số 43)

Phân tuyến kỹ thuật

1

2

3

4

A

B

C

D

 

 

IX. GÂY MÊ HỒI SỨC

 

 

 

 

 

 

B. GÂY MÊ

 

 

 

 

117

295

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

118

296

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng

x

x

 

 

119

298

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng

x

x

 

 

120

300

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ

x

x

 

 

121

301

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc

x

x

 

 

122

302

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

123

303

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

124

304

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow

x

x

 

 

125

305

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ

x

x

 

 

126

306

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

127

313

Gây mê phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

128

314

Gây mê phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

129

315

Gây mê phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

x

x

 

 

130

316

Gây mê phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân

x

x

 

 

131

317

Gây mê phẫu thuật cắt bán phần hay toàn phần do nang tuyến giáp, ung thư tuyến giáp có hoặc không kèm theo nạo vét hoạch vùng đầu mặt cổ

x

x

 

 

132

329

Gây mê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm

x

x

 

 

133

330

Gây mê phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm

x

x

x

 

134

356

Gây mê phẫu thuật cắt đường rò luân nhĩ

x

x

 

 

135

426

Gây mê phẫu thuật cắt polyp mũi

x

x

 

 

136

465

Gây mê phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp

x

x

 

 

137

482

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

138

483

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

139

484

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

x

x

 

 

140

485

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

x

x

 

 

141

486

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc

x

x

 

 

142

487

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ

x

x

 

 

143

489

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng

x

x

 

 

144

490

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

145

491

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII

x

x

 

 

146

526

Gây mê phẫu thuật cắt u da đầu

x

x

x

 

147

528

Gây mê phẫu thuật cắt u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm

x

x

x

 

148

562

Gây mê phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch

x

x

x

 

149

566

Gây mê phẫu thuật cắt u nang giáp trạng

x

x

 

 

150

758

Gây mê phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini

x

x

x

 

151

763

Gây mê phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành

x

x

 

 

152

764

Gây mê phẫu thuật điều trị thoát vị đùi

x

x

x

 

 

 

C. HỒI SỨC

 

 

 

 

153

1696

Hồi sức phẫu thuật bóc nhân xơ vú

x

x

 

 

154

1707

Hồi sức phẫu thuật bướu cổ

x

x

x

 

155

1710

Hồi sức phẫu thuật cầm máu lại tuyến giáp

x

x

x

 

156

1718

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ

x

x

 

 

157

1719

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc

x

x

 

 

158

1720

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

159

1721

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

160

1722

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow

x

x

 

 

161

1723

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ

x

x

 

 

162

1724

Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

163

1731

Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

164

1732

Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

x

x

 

 

165

1733

Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

x

x

 

 

166

1734

Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân

x

x

 

 

167

1735

Hồi sức phẫu thuật cắt bán phần hay toàn phần do nang tuyến giáp, ung thư tuyến giáp có hoặc không kèm theo nạo vét hoạch vùng đầu mặt cổ

x

x

 

 

168

1734

Hồi sức phẫu thuật cắt buồng trứng 2 bên

x

x

 

 

169

1747

Hồi sức phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm

x

x

 

 

170

1748

Hồi sức phẫu thuật cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm

x

x

x

 

171

1774

Hồi sức phẫu thuật cắt đường rò luân nhĩ

x

x

 

 

172

1787

Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5cm

x

x

x

 

173

1789

Hồi sức phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5cm

x

x

x

 

174

1844

Hồi sức phẫu thuật cắt polyp mũi

x

x

 

 

175

1845

Hồi sức phẫu thuật cắt rộng tổ chức áp xe vú

x

x

x

 

176

1848

Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa đơn thuần

x

x

x

 

177

1850

Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe

x

x

x

 

178

1851

Hồi sức phẫu thuật cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng

x

x

x

 

179

1883

Hồi sức phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp

x

x

 

 

180

1900

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

181

1901

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

182

1902

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

x

x

 

 

183

1903

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

x

x

 

 

184

1904

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc

x

x

 

 

185

1905

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ

x

x

 

 

186

1907

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng

x

x

 

 

187

1908

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

x

x

 

 

188

1914

Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng, u buồng trứng, phần phụ

x

x

x

 

189

1919

Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì u xơ tử cung

x

x

x

 

190

1921

Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung

x

x

x

 

191

1932

Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp

x

x

 

 

192

1934

Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến nước bọt mang tai bảo tồn thần kinh VII

x

x

 

 

193

1944

Hồi sức phẫu thuật cắt u da đầu

x

x

x

 

194

1945

Hồi sức phẫu thuật cắt u da lành tính vành tai

x

x

 

 

195

1946

Hồi sức phẫu thuật cắt u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm

x

x

x

 

196

1962

Hồi sức phẫu thuật cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm

x

x

x

 

197

1978

Hồi sức phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm

x

x

x

 

198

1980

Hồi sức phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch

x

x

x

 

199

1981

Hồi sức phẫu thuật cắt u nang buồng trứng xoắn

x

x

x

 

200

1982

Hồi sức phẫu thuật cắt u nang buồng trứng

x

x

x

 

201

1984

Hồi sức phẫu thuật cắt u nang giáp trạng